Långsiktigt varumärkesarbete

Ett strategiskt hållbarhetsarbete kan inte bara förbättra lönsamheten – det är en förutsättning för långsiktig lönsamhet. Vår långa erfarenhet av hållbarhetsrapportering och ett omfattande nätverk med den bästa kompetensen inom området gör att vi kan stödja våra kunder med allt från utbildning och konkreta verktyg till strategisk hållbarhetsredovisning.

Kanske en workshop för ledningsgruppen inom strategiskt CSR-arbete kan vara ett startskott för företagets hållbarhetsarbete? En företagsgenomlysning kan sätta fokus på risker och möjligheter i verksamheten. Och tänk på att ett bra hållbarhetsarbete också förtjänar att rapporteras till ägare och intressenter.

För att kunna hjälpa våra kunder med en heltäckande hållbarhetsrapportering samarbetar vi med de flesta större konsulter inom hållbarhetsområdet.

 

Varför ska vi hållbarhetsrapportera?

Om bolaget inte har något hållbarhetsarbete så har man ingenting att berätta. Men faktum är att de allra flesta bolag både tänker hållbart och är hållbara. Och det vill intressenterna gärna veta.

Genom att visa intressenterna: ägare, kunder, frivilligorganisationer, medarbetare och samhället att man lyssnar på dem, och kan förklara vilka hållbarhetsfrågor man valt att fokusera på så minskar risken för förtroendeproblem.

Finansiella intressenter tittar ofta på hållbarhetsrapporter och på börsens hållbarhetsindex vid investeringsval.

Särskilt 80-talister som söker jobb -– vill ofta se en tydlig hållbarhetsprofil för att bli intresserade av en arbetsgivare. En rapport från PWC har visat att man blir mer engagerad i sitt jobb om man är stolt över företaget man jobbar på.

Även kunder blir allt mer kräsna och medvetna över sina val.

 

Vem måste hållbarhetsrapportera?

I enlighet med 6 kap. 12§ ÅRL ska alla företag som uppfyller minst två av följande kriterier hållbarhetsrapportera:

 • fler än 250 anställda
 • omsättning på 350 miljoner kronor eller högre
 • balansomslutning på 175 miljoner kronor eller högre

Rapporten ska innehålla all icke-finansiell information som kan behövas för att förstå:

 • företagets ställning
 • utveckling
 • resultat
 • och konsekvenserna av företagets aktiviteter.

Exempel på sådan information är miljö, sociala aspekter, anställda, mångfald, mänskliga rättigheter och anti-korruption.

Alla svenska statliga bolag ska ge ut en hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer.

52 procent av alla bolag på börsens Small Cap-lista skriver om företagets hållbarhet i sin årsredovisning, på drygt 3 sidor i snitt. På Large Cap-listan använder bolagen i snitt 9 sidor för att skriva om sitt hållbarhetsarbete och 87 procent av dessa bolag redovisar enligt GRI.

 

Vad ska vi rapportera om enligt EU-direktivet?

För alla som redan rapporterar om sitt hållbarhetsarbete kommer det att handla om mindre kompletterande formalia. Mer om detta kommer under hösten.

Rapporteringen behöver inte vara granskad men att den finns och var den finns ska framgå av förvaltningsberättelsen. Om man väljer att inte alls rapportera ska detta motiveras i förvaltningsberättelsen.

Standarden idag är GRI men detta är inget krav för andra än för statliga bolag och det finns många andra standarder som kan användas.

En viktig faktor kommer att vara att man har belägg för det man skriver om. Detta görs bäst genom att först ha fört en dialog med intressenter för att fastslå vad som är väsentligt.

Hållbarhetsrapporten ska som huvudregel tas in i förvaltningsberättelsen, men företag får välja att upprätta rapporten separat.

Styrelsen har ansvaret för innehållet men måste inte skriva under. Revisorn kollar bara om rapporten upprättats men inte innehållet.

 

GRI-index

Global Reporting Initiative är en internationell standard för hur man rapporterar företagets hållbarhet. 87 procent av börsens Large Cap-bolag redovisar enligt GRI. Den nya versionen, G4, har ökat kraven på att företagen rapporterar om det som är väsentligt för verksamheten, affären och dess värdekedja.

 

Checklista för hållbarhetsrapporten

 • Identifiera de hållbarhetsfrågor som är väsentliga eller relevanta för ditt företag och din bransch. Miljöfrågor såsom transporter och bränsleåtgång är inte väsentliga för ett biotechföretag men däremot är utveckling och forskning väsentligt. Och frågor runt barnarbete är inte väsentliga för ett IT-företag men däremot är företagets humankapital det. Våga visa vilka frågor som inte kommer att behandlas, och förklara varför.Vi kan hjälpa dig genomföra en intressentdialog där dessa väsentliga frågor identifieras. För att få med sig många i denna diskussion kan ett internt samtal på temat ”Hur kan en förbättring av företagets frågor påverka vårt långsiktiga resultat” vara till hjälp.
 • Kommunicera sedan till era aktieägare hur ni hanterar era frågor.
 • Identifiera företagets nyckelintressenter – vad innebär hållbarhet för dem? Bjud in dem att engagera sig genom sociala medier och ge dem feedback.
 • Visa en tydlig intressentdialog – inkludera vilka frågor som togs upp, hur de togs upp, kanaler använda, utfall, resultat och framtida planer.
 • Beskriv hur ert hållbarhetsarbete stödjer affärsstrategin och uppfyllelsen av övergripande företagsmål.
 • Var relevant och intressant. Använd väsentlighetsanalysen för att visa balansen av frågor i rapporten och för att förtydliga rapportens hierarki.
 • Ge en tydlig framtidsbild genom att sätta långsiktiga mål som stödjer er strategi.
 • Håll formen enkel och integrera gärna hållbarhetsrapporten och årsredovisningen.

 

Några goda exempel