Årsredovisningen ska göra bolagets affär begriplig

En av årsredovisningens viktigaste uppgifter är att förklara hur bolaget skapar värde åt ägare och andra intressenter. Att göra bolagets affär begriplig. Dessutom har årsredovisningen och annan finansiell information blivit allt viktigare konkurrensmedel för kampen om riskkapitalet. Och relationer till massmedia och kapitalmarknad påverkar företagets värdering.

Förutom årsredovisningar, tryckta och webbaserade, tar vi fram delårsrapporter och emissions- och noteringsprospekt, hållbarhetsredovisningar och investerarpresentationer.